Domov » Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Medobčinska splošna knjižnica Žalec za namene izvajanja svoje dejavnosti obdeluje osebne podatke posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo. Zavedamo se odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki in spoštujemo vašo zasebnost, zato smo za vas pripravili dodatna pojasnila, vezana na ključne vidike obdelave osebnih podatkov.

  1. Podatki o upravljavcu in pooblaščeni osebi za varstvo podatkov

Naziv upravljavca: Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Naslov upravljavca: Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec    

Odgovorna oseba pri upravljavcu: Jolanda Železnik, direktorica

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Anja Štorek

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: 03/712 12 52

  1. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju je dopustna, če je posameznik vanjo privolil ali če je potrebna za izvedbo ali sklenitev pogodbe, za izpolnitev zakonske obveznosti, za zaščito življenjskih interesov posameznika, če je v javnem interesu ali če obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, kadar ne izvaja javnih nalog.
Glede na našo dejavnost veliko večino podatkov obdelujemo zato, ker nam tako nalaga zakon. V manjšem delu obdelujemo podatke na podlagi vaše privolitve (npr. za kontaktiranje preko e-pošte ali mobilnega telefona) oziroma pridejo v skladu z zakonodajo v poštev ostale podlage za obdelavo podatkov.

  1. Posredovanje podatkov

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov.

  1. Čas hrambe

Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler nam to nalaga zakon oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

  1. Pravice posameznika

V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oziroma pod določenimi pogoji popravek, prenos, omejitev obdelave oziroma izbris svojih nezakonito obdelovanih podatkov (členi 15 do 20 Splošne uredbe). Splošna uredba nudi posamezniku pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora (člen 21 Splošne uredbe). V kolikor podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve, lahko privolitev kadarkoli prekličete, kar pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravice posameznika v vsakem konkretnem primeru so odvisne od podlage za obdelavo osebnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov Izbris Prenos Ugovor
Privolitev ☑ kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi
Pogodba ☑ kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi
Zakon
Življenjski interesi posameznika
Javni interes
Zakoniti interes

V zvezi z uveljavljanjem vaših pravic nas lahko kontaktirate pisno po pošti na naslov knjižnice ali po elektronski pošti: skzal@zal.sik.si .

Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Prav tako lahko posameznik zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve brez predhodnega uveljavljanja pravic pri upravljavcu oziroma informacijskem pooblaščencu ali uporabe drugih pravnih sredstev.

  1. Videonadzor

Videonadzor izvajamo v Občinski knjižnici Žalec na območju, ki zajema mladinski oddelek, oddelek za odrasle in v  čitalnici. Posnetki videonadzora se shranjujejo. Posnetke hranimo največ 1 leto od trenutka nastanka posnetka. Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci knjižnice, v primeru incidentov pa lahko posnetke posredujemo zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.
Namen izvajanja videonadzora je varovanje premoženja knjižnice, varovanje naših zaposlenih in obiskovalcev ter nadzor vstopa in izstopa iz prostorov.

  1. Snemanje in fotografiranje dogodkov

Za namene obveščanja javnosti o delu knjižnice se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji knjižnice delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira knjižnica v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

     8. Razno

Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.

 


 

Spletni piškotki

Več informacij o spletnih piškotkih lahko preverite na Spletni piškotki.