Domov » Nadzorni organi

Nadzorni organi

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega  so štirje člani predstavniki ustanoviteljev:
 • Valerija Jerman, predsednica, predstavnica zaposlenih
 • Marta Vehovar, predstavnica občin Braslovč, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
 • Alja Bratuša – predstavnica občin Braslovč, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
 • Vida Štingl, predstavnica Občine Žalec
 • Nejc Šporin, namestnik predsednice, predstavnik Občine Žalec
 • Lea Uranko, imenovana s strani Kulturniške zbornice, v njenem imenu ZBDS
 • Bojan Uranjek, predstavnik zaposlenih

Svetu zavoda v naslednji sestavi se petletni mandat izteče 2023.

Pristojnosti sveta zavoda so:
 • sprejema letni program dela,
 • spremlja opravljanje sprejetih programov,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
 • predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev dejavnosti zavoda,
 • daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
 • opravlja druge naloge skladno z zakonom in statutom.

 

Strokovni svet

Strokovni svet knjižnice sestavljajo:

 • Irena Verbič, predsednica
 • Polonca Bajc Napret
 • Neža Zagoričnik
 • Biserka Neuholt Hlastec
 • Natalija Žikič Starič
 • Karmen Kreže
 • Andreja Hutinski

Strokovnemu svetu v naslednji sestavi se petletni mandat izteče 2023.

Strokovni svet:
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela knjižnice,
 • daje direktorju ter svetu knjižnice mnenja, predloge in pobude za strokovni razvoj in dejavnost knjižnice,
 • predlaga izobraževanje delavcev,
 • obravnava razvojne programe knjižnice,
 • opravlja druge, z zakonom in splošnimi akti knjižnice določene naloge.