Domov » Info. javnega značaja

Info. javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

STRUKTURA KATALOGA INFORMACIJ

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
  2.a    Podatki o organizaciji zavoda
  2.b    Organi zavoda
  2.c    Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
  2.d    Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice  delovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec
  2.e    Seznam predlogov predpisov
  2.f     Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
  2.g    Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
  2.h    Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja
  2.i     Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja


1.   OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv in sedež zavoda:
Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

Logotip:

Kontaktni podatki:
tel.: 03 712 12 52
fax: 03 712 12 63
e-pošta: skzal@zal.sik.si
uradna spletna stran: www.zal.sik.si
matična številka: 1708520
identifikacijska številka za DDV: 41123506
šifra dejavnosti: 91.011
Odgovorna oseba: Jolanda Železnik, direktorica
Datum prve objave kataloga: 23.4.2007
Datum zadnje spremembe: 14.5.2015

Dostopnost kataloga:
Katalog je v elektronski obliki dostopen na uradni spletni strani Medobčinske splošne knjižnice Žalec www.zal.sik.si. Vse objavljene informacije je možno natisniti. Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Medobčinske splošne knjižnice Žalec v času odprtosti.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
2.a Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja
JZ  Zavod opravlja naslednjo javno službo:

 • zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
 • zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 •  izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,
 • posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
 •  sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanje informacij,
 • pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
 • varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
 • sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
 • zbiranje, obdelava, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
 • zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
 • organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
 • organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo,
 • drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Organizacijske enote:

 • Občinska knjižnica Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
 • Občinska knjižnica Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela
 • Občinska knjižnica Prebold, Na bazen 1, 3312 Prebold
 • Občinska knjižnica Tabor, Tabor 25, 3304 Tabor
 • Občinska knjižnica Vransko, Vransko 134, 3305 Vransko
 • Občinska knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, ki ima naslednja izposojevališča:
  Izposojevališče Griže, Migojnice 6,  3302 Griže
  Izposojevališče Liboje, Kasaze 110,  3301 Petrovče
  Izposojevališče Petrovče, Petrovče 33, 3301 Petrovče
  Izposojevališče  Ponikva, Ponikva pri Žalcu 17, 3310 Žalec
  Izposojevališče Šempeter, Šolska ulica 2, 3311 Šempeter

2.b Organi zavoda

Svet zavoda:
Svetu zavoda v naslednji sestavi se petletni mandat izteče 2023:

 • Valerija Jerman, predsednica, predstavnica zaposlenih
 • Marta Vehovar, predstavnica občin Braslovč, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
 • Alja Bratuša – predstavnica občin Braslovč, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko
 • Vida Štingl, predstavnica Občine Žalec
 • Nejc Šporin, namestnik predsednice, predstavnik Občine Žalec
 • Lea Uranko, imenovana s strani Kulturniške zbornice, v njenem imenu ZBDS
 • Bojan Uranjek, predstavnik zaposlenih

Strokovni svet:
Strokovnemu svetu v naslednji sestavi se petletni mandat izteče 2023:

 • Irena Verbič, predsednica
 • Polonca Bajc Napret
 • Neža Zagoričnik
 • Biserka Neuholt Hlastec
 • Natalija Žikič Starič
 • Karmen Kreže
 • Andreja Hutinski

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Jolanda Železnik, direktorica
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec
tel.: 03 712 12 52, e-pošta: jolanda@zal.sik.si

2.d Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Državni predpisi:
Vsi zakonski in podzakonski predpisi,  so dosegljivi na spletni strani Ministrstva za kulturo pod rubriko Zakoni – knjiga in knjižničarstvo.

Predpisi lokalnih skupnosti:
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Ur.l.RS, št. 11/2008)

2.e Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov:
Povezava na EU portal

2.f  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec.pdf
Priloga 1: Obratovalni čas in poletni delovni čas knjižnice
Priloga 2: Cenik Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Strateški načrt 2022-2027.pdf

Dokument o nabavni politiki.pdf

Program dela za leto 2021.pdf

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva za leto 2022.pdf

Poslovno poročilo za leto 2021.pdf

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam postopkov:
Ni podatka

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi zavod upravlja

Zbirka podatkov o uporabnikih:

Evidenca oseb, vpisanih v Medobčinsko splošno knjižnico Žalec na osnovi pristopne izjave. Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Ur.l.RS, št.87/01).
Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:

 • predšolski otroci
 • osnovnošolci
 • srednješolci
 • študenti (redni)
 • študenti ob delu
 • zaposleni
 • svobodni poklici
 • samostojni obrtniki
 • kmetje
 •  gospodinje
 • upokojenci
 •  nezaposleni
 • tuji državljani
 • zaposleni v matični ustanovi
 • vojaki
 • častni člani
 • ostali
 • organizacijske enote ustanove
 • pravne osebe-zunanje enote
 • enote za medoddelčno izposojo

Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
 • občina
 • telefon
 • šola-fakulteta
 • naziv podjetja zaposlitve
 • izobrazba
 • podatke o starših
 • datum vpisa

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: 

Knjižnični katalog COBISS

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št. 24/2003).
 • Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu http://www.zal.sik.si. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.
 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Medobčinske splošne knjižnice Žalec v času odprtosti.
 • Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na sedežu zavoda. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oz.ustno obrazložimo.
 • Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16.členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur.l.RS, št.115/03).
 • Stroški: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja, in sicer skladno s cenikom Medobčinske splošne knjižnice Žalec. 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Nina Trbovšek


Ažurirano: 1. 9. 2021


* za prenos dokumentov uporabite desni klik na miški in izberite “shrani povezavo kot” in določite mesto shranjevanja.