Domov » Nadzorni organi

Nadzorni organi

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega  so štirje člani predstavniki ustanoviteljev:
 • Karmen Jezernik, predsednica, predstavnica zaposlenih
 • Marija Završnik, predstavnica ustanoviteljev
 • Jasmina Roter, predstavnica ustanoviteljev
 • Peter Vipavc, namestnik predsednice, predstavnik ustanoviteljev
 • Jasna Sraka, predstavnica ustanoviteljev
 • Lea Uranko, predstavnica uporabnikov
 • Valerija Jerman, predstavnica zaposlenih

Svetu zavoda v naslednji sestavi se petletni mandat izteče 6.6.2018:

Pristojnosti sveta zavoda so:
 • sprejema letni program dela,
 • spremlja opravljanje sprejetih programov,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
 • predlaga ustanoviteljicam spremembo in razširitev dejavnosti zavoda,
 • daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
 • opravlja druge naloge skladno z zakonom in statutom.

 

Strokovni svet

Strokovni svet knjižnice sestavljajo:

 • Irena Verbič, predsednica
 • Andreja Hutinski
 • Laura Jelen
 • Bojan Uranjek
 • Alja Bratuša
 • Anka Krčmar
 • Polonca Bajc Napret

Strokovnemu svetu v naslednji sestavi se petletni mandat izteče 24.7.2018:

Strokovni svet:
 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela knjižnice,
 • daje direktorju ter svetu knjižnice mnenja, predloge in pobude za strokovni razvoj in dejavnost knjižnice,
 • predlaga izobraževanje delavcev,
 • obravnava razvojne programe knjižnice,
 • opravlja druge, z zakonom in splošnimi akti knjižnice določene naloge.